இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகித விபரம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 90 சதம். விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 57 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 218 ரூபா 85 சதம். விற்பனை பெறுமதி 225 ரூபா 74 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 51 சதம் விற்பனை பெறுமதி 201 ரூபா 75 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 71 சதம். விற்பனை பெறுமதி 184 ரூபா 82 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 133 ரூபா 65 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 44 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 119 ரூபா 40 சதம். விற்பனை பெறுமதி 124 ரூபா 42 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 128 ரூபா 98 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 21 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 65 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 55 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 480 ரூபா 28 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 37 சதம், குவைட் தினார் 595 ரூபா 50 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 72 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 27 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 29 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *